امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۵ -  ۳۳۲۵۱۴۰۱

visibility ۳۲۱

بازدید

اردبیل - نمین

خیابان امام خمینی- بیمارستان امام خمینی(ره)

۰۴۵ -  ۳۳۲۵۱۴۰۱

بخش نوزادان
اورژانس
عفونی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی