امام سجاد (ع) - اینفوسلامت
امام سجاد (ع)
بيمارستان

visibility ۲۹۲

بازدید

تهران - شهریار

خیابان ولیعصر - روبروی شهردادری

۰۲۱ - ۶۵۲۲۶۰۴۱-۵

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
داخلی