عرفان نیایش - اینفوسلامت
عرفان نیایش
بيمارستان

visibility ۳۳۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تخصصی نیایش

تهران - تهران

خیابان کامران کبیری طامه (شاهین شمالی) - خیابان بهار

۰۲۱ - ۴۹۷۹۶۰۰۰ - ۴۹۷۹۶۰۰۱

بخش زنان
اورژانس