اصفهان - اینفوسلامت
اصفهان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۲۳۳۰۰۱۵-۱۸

visibility ۳۰۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شیخ بهایی- چهار راه اردیبهشت

۰۳۱ - ۲۳۳۰۰۱۵-۱۸

بخش زنان
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی