اعصاب و روان فجر  - اینفوسلامت
اعصاب و روان فجر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

visibility ۳۶۴

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

جاده ائل گلی- جنب مرکز آموزشی درمانی شهدا

۰۴۱ - ۳۲۸۲۷۵۰

اورژانس
الکتروشوک درمانی
الکتروآنسفالوگرافی
کاردرمانی
بخش ایزوله
اعصاب و روان
بستری