فارابی (فکری) - اینفوسلامت
فارابی (فکری)
بيمارستان

visibility ۲۴۵

بازدید

هرمزگان - بستک

بلوار امام خمینی -بلوار دکتر سعیدی

۰۷۶ - ۴۴۳۲ ۵۷۴۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی