فارابی  - اینفوسلامت
فارابی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۵۳۱۲۰۲۰

visibility ۴۴۶

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان مشتاق سوم- بلوار ارغوانیه

۰۳۱ - ۳۵۳۱۲۰۲۰

اورژانس
ارتوپدی
روانپزشکی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
داخلی