فارابی - اینفوسلامت
فارابی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۴۴۰۳۸۱۲

visibility ۳۷۷

بازدید

البرز - کرج

طالقانی شمالی- روبروی تعاونی فرهنگیان-نبش خیابان غزال- جنب بیمه خدمات درمانی- سایر تلفن ها ۳۴۲۰۱۵۵۰-۳۴۲۰۱۵۵۱- ۳۴۴۰۳۸۱۸- ۳۴۴۷۲۹۹۶

۰۲۶ - ۳۴۴۰۳۸۱۲