فاطمیه - اینفوسلامت
فاطمیه
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۸۲۷۷۰۱۲-۳
  • ۰۸۱ - ۳۸۲۷۶۰۵۵

visibility ۲۵۰

بازدید

همدان - همدان

خیابان پاسداران

۰۸۱ - ۳۸۲۷۷۰۱۲-۳ - ۳۸۲۷۶۰۵۵

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
IVF
زنان و زایمان