قائم (عج) - اینفوسلامت
قائم (عج)
بيمارستان

visibility ۲۵۱

بازدید

همدان - اسدآباد

بلوار دانشگاه

۰۸۱ - ۳۳۱۱۵۶۳۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی