قائم (عج) - اینفوسلامت
قائم (عج)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۴۳۳۱۷۸۲۸

visibility ۲۷۲

بازدید

کرمان - جیرفت

میدان شاهد

۰۳۴ - ۴۳۳۱۷۸۲۸

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی