خیریه غیاثی - اینفوسلامت
خیریه غیاثی
بيمارستان

visibility ۳۶۵

بازدید

تهران - تهران

یافت آباد-شهرك ولیعصر-خیابان بنائی -خیابان رجائی   

۰۲۱ - ۶۶۲۴۲۷۱۰

icu
قلب و عروق
همودیالیز
اعصاب و روان
بلوک زایمان
زنان و زایمان