قدس - اینفوسلامت
قدس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۴۶۱۲۵۴۵۲

visibility ۲۸۳

بازدید

کرمانشاه - پاوه

ابتدای شهر- خیابان کمربندی

۰۸۳ - ۴۶۱۲۵۴۵۲

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی