اعصاب و روان قدس - اینفوسلامت
اعصاب و روان قدس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۶۶۰۰۲۵-۷

visibility ۳۸۹

بازدید

کردستان - سنندج

خیابان پاسداران- بالاتر از علوم پزشکی

۰۸۷ - ۳۳۶۶۰۰۲۵-۷

اورژانس
روانپزشکی
داخلی