گلديس - اینفوسلامت
گلدیس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۲۶۰۸۰۱-۸

visibility ۳۰۷

بازدید

اصفهان - برخوار و میمه

شاهین شهر - گلدیس

۰۳۱ - ۵۲۶۰۸۰۱-۸

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
داخلی