حضرت زینب (س) - اینفوسلامت
حضرت زینب (س)
بيمارستان

visibility ۲۵۰

بازدید

مازندران - بابلسر

خیابان شهید چمران - سادات محله

۰۱۱ - ۳۵۲۵ ۲۹۰۰

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان