هفت تیر( مرکز تروما ) - اینفوسلامت
هفت تیر( مرکز تروما )
بيمارستان

visibility ۲۹۲

بازدید

تهران - تهران

شهر ری - انتهای خیابان شهید رجایی 

۰۲۱ - ۵۵۲۱۷۹۰۱

بخش زنان
بخش مردان
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
شیمی درمانی
داخلی