حضرت محمد (ص) - اینفوسلامت
حضرت محمد (ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۷۵۹۲۰۴۲

visibility ۲۸۸

بازدید

اصفهان - فریدون‌شهر

بلوار بسیج

۰۳۱ - ۵۷۵۹۲۰۴۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی