قطب الدین - اینفوسلامت
قطب الدین
بيمارستان

visibility ۳۷۶

بازدید

فارس - شیراز

خیابان فخرآباد شرقی - بیمارستان سوانح سوختگی قطب الدین شیرازی

۰۷۱ - ۸۲۱۹۶۳۸-۴۳

اورژانس
icu
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل