هدایت - اینفوسلامت
هدایت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۲۲۵۴۴۱۷۳

visibility ۲۹۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان دکتر شریعتی- خیابان یخچال- خیابان هدایت 

۰۲۱ - ۲۲۵۴۴۱۷۳

بخش نوزادان
زایشگاه
جراحی عمومی
زنان و زایمان