امام علی (ع) - اینفوسلامت
امام علی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۱ - ۳۳۱۳۱۳۷۶
  • ۰۸۱ - ۳۳۱۳۴۷۹۷

visibility ۲۳۹

بازدید

همدان - اسدآباد

بلوار ۲۲ بهمن

۰۸۱ - ۳۳۱۳۱۳۷۶ - ۳۳۱۳۴۷۹۷

اورژانس
ccu
دیالیز
اتاق عمل
پست پارتوم
تخت زایمان
داخلی