امام علی (ع) - اینفوسلامت
امام علی (ع)
بيمارستان

visibility ۲۳۲

بازدید

مرکزی - کميجان

خیابان شهیدبهشتی

۰۸۶ - ۳۵۴۵۳۵۸۳

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
داخلی