امام خمین (ره) - اینفوسلامت
امام خمین (ره)
بيمارستان

visibility ۲۵۰

بازدید

اردبیل - اردبیل

خیابان شهیدان نوعی اقدم - بیمارستان امام خمینی(ره)

۰۴۵ - ۳۳۲۵۱۴۰۱-۸

اورژانس
پوست
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
شیمی درمانی