امام خمینی (ره) - اینفوسلامت
امام خمینی (ره)
بيمارستان

visibility ۲۳۵

بازدید

مرکزی - محلات

خیابان جمهوری

۰۸۶ - ۴۳۲۲۰۰۲۰ - ۴۳۲۲۳۰۴۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی