انستیتو کانسر - اینفوسلامت
انستیتو کانسر
بيمارستان

visibility ۴۳۱

بازدید

تهران - تهران

انتهای بلوار کشاورز - مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)- انستیتو کانسر

۰۲۱ - ۶۶۵۸۱۵۴۲

شیمی درمانی
رادیوتراپی
جراحی سرطان