ایزدی - اینفوسلامت
ایزدی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۳۰۱

visibility ۲۶۱

بازدید

قم - قم

خیابان آذر - بعد از پمپ بنزین

۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۳۰۱

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان