جم - اینفوسلامت
جم
بيمارستان

visibility ۳۲۰

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید مطهری - خیابان فجر (جم )

۰۲۱ - ۸۸۸۲۰۰۹۱-۹

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی قلب
دیالیز
زنان و زایمان
داخلی