کسری - اینفوسلامت
کسری
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۴۴۱۶۲۳۲-۵

visibility ۳۰۵

بازدید

البرز - کرج

خیابان شهید بهشتی- بعد از میدان سپاه-خیابان کسری- بیمارستان کسری

۰۲۶ - ۳۴۴۱۶۲۳۲-۵

بخش بستری ویژه
اورولوژی
ارتوپدی