کسری - اینفوسلامت
کسری
بيمارستان

visibility ۳۱۲

بازدید

تهران - تهران

میدان آرژانتین- خیابان الوند      

۰۲۱ - ۸۲۱۱۱۰۰۰

بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی عمومی