خلیلی - اینفوسلامت
خلیلی
بيمارستان

visibility ۳۷۵

بازدید

فارس - شیراز

خیابان خلیلی-مرکز آموزش درمانی خلیلی

۰۷۱ - ۳۶۲۹۱۶۷۴ - ۳۶۲۹ ۱۴۷۰

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
پیوند چشم
ترمیمی
پیوند گوش