آیت الله خاتمی - اینفوسلامت
آیت الله خاتمی
بيمارستان

visibility ۲۵۵

بازدید

یزد - خاتم

بیمارستان آیت الله خاتمی خاتم

۰۳۵ - ۳۷۲۴۷۰۷۴

کودکان و اطفال
جراحی عمومی
رادیولوژی
زنان و زایمان
داخلی
اندو