کودکان - اینفوسلامت
کودکان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - .

visibility ۳۱۲

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

.

۰۴۱ - .

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
هماتولوژی