کوثر - اینفوسلامت
کوثر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۷ - ۳۳۶۱۱۲۳۱-۴ 

visibility ۳۱۰

بازدید

کردستان - سنندج

بلوار پاسداران - روبروبی بیمارستان تامین اجتماعی

۰۸۷ - ۳۳۶۱۱۲۳۱-۴