کوثر - اینفوسلامت
کوثر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۶۲۳۱۵۱۵
  • ۰۷۱ - ۳۶۲۵۰۵۰۰

visibility ۲۶۵

بازدید

فارس - شیراز

خیابان قصردشت غربی - بعداز زیر گذرشاهد

۰۷۱ - ۳۶۲۳۱۵۱۵

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
زایشگاه
قلب و عروق
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
داخلی ریه
بلوک زایمان
زنان و زایمان
نوار قلب
تست ورزش
قلب اطفال