لقمان حکیم  - اینفوسلامت
لقمان حکیم
بيمارستان

visibility ۳۱۹

بازدید

تهران - تهران

چهار راه لشکر - خیابان مخصوص

۰۲۱ - ۵۵۴۱۹۰۰۵-۹

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اعصاب
پوست
عفونی
جراحی عمومی
مسمومیت
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
داخلی ریه
آی سی یو جنرال
بلوک زایمان
داخلی