مادر - اینفوسلامت
مادر
بيمارستان

visibility ۲۷۱

بازدید

یزد - یزد

میدان مهدیه- ابتدای بلوار امام جعفر صادق

۰۳۵ - ۳۶۲۳۰۰۳۰

بخش نوزادان
اورژانس
اتاق عمل
nicu
تخت زایمان
بخش نازایی
IVF
زنان و زایمان