محک - اینفوسلامت
محک
بيمارستان

visibility ۳۰۲

بازدید

تهران - تهران

انتهای اقدسیه- ابتدای بزرگراه ارتش- بلوار مژدی (اوشان)- خیابان پروفسور وثوق- بلوار محك

۰۲۱ - ۲۳۵۰۱۰۰۰

icu
انکولوژی
پیوند مغز استخوان
شیمی درمانی