مهرگان - اینفوسلامت
مهرگان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۴۳

visibility ۳۶۰

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان شیخ بهایی - جنب بانک رفاه

۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۴۳

بخش نوزادان
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی