مهرگان - اینفوسلامت
مهرگان
بيمارستان

visibility ۳۶۱

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بلوار دانشجو- نبش دانشجو ۱۵

۰۵۱ - ۳۵۲۲ ۹۹۰۱

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
رادیولوژی