نیک نفس - اینفوسلامت
نیک نفس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۹۱۵۲۳۳۳۳۷

visibility ۲۴۸

بازدید

کرمان - رفسنجان

خیابان شهدا - مرکز آموزشی درمانی نیک نفس

۰۳۴ - ۳۹۱۵۲۳۳۳۳۷

اورژانس
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان