شهید مدرس - اینفوسلامت
شهید مدرس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۸۲۲۷۴۰۱
  • ۰۵۱ - ۵۵۲۲ ۷۴۰۱

visibility ۳۰۶

بازدید

خراسان رضوی - کاشمر

خیابان ۱۷ شهریور

۰۵۱ - ۸۲۲۷۴۰۱ - ۵۵۲۲ ۷۴۰۱

اورژانس
ccu
عفونی
جراحی قلب
دیالیز
اعصاب و روان
داخلی