محب کوثر - اینفوسلامت
محب کوثر
بيمارستان

visibility ۳۵۱

بازدید

تهران - تهران

خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد)- خیابان بیست و سوم- خیابان شهید فراهانی پور

۰۲۱ - ۴۲۷۰۲

بخش زنان
بخش نوزادان
icu
اورولوژی
ارتوپدی
داخلی کبد و گوارش
جراحی مغز و اعصاب
بلوک زایمان
داخلی