منتصریه - اینفوسلامت
منتصریه
بيمارستان

visibility ۲۴۸

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان امام خمینی - امام خمینی ۲۵- خیابان گلستان - مقابل سالن همایشات صدا و سیما

۰۵۱ - ۳۲۲۹ ۱۹۶۹

اورژانس
icu
پیوند کلیه
دیالیز
اتاق عمل
همودیالیز
کلیه ( نفرولوژی )
پیوند مغز استخوان
پیوند کبد