ویژه آیت الله موسوی - اینفوسلامت
ویژه آیت الله موسوی
کلینیک
  • تماس

  • ۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۰
  • ۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۱-۳

visibility ۲۶۰

بازدید

زنجان - زنجان

سعدی وسط خیابان هفت تیر ساختمان پزشکان امین طبقه دوم

۰۲۴ - ۳۳۴۷۸۳۶۰ - ۳۳۴۷۸۳۶۱-۳

داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی قلب
جراحی مغز و اعصاب
داخلی