شهید سید مصطفی خمینی - اینفوسلامت
شهید سید مصطفی خمینی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۵ - ۳۲۳۸۳۰۰۰-۹

visibility ۲۹۹

بازدید

یزد - طبس

بلوار مطهری - بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

۰۳۵ - ۳۲۳۸۳۰۰۰-۹

بخش زنان
زایشگاه
ccu
دیالیز
اتاق عمل