نیکان - اینفوسلامت
نیکان
بيمارستان

visibility ۳۴۶

بازدید

تهران - تهران

اقدسیه - ابتدای بلوار ارتش - ورودی اراج - خیابان  ٢٢ بهمن - شماره ٦

۰۲۱ - ۲۲۹۸۱۷۱۰-۱۴

زنان
بخش نوزادان
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
کلیه ( نفرولوژی )