نیکوکار - اینفوسلامت
نیکوکار
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۴۲۷۲۹۸۵۲

visibility ۲۴۹

بازدید

گیلان - املش

خیابان امام خمینی (ره)- بلوار سفیر -بیمارستان نیکوکار املش

۰۱۳ - ۴۲۷۲۹۸۵۲

اورژانس
ccu
دیالیز
داخلی