امید - اینفوسلامت
امید
بيمارستان

visibility ۲۵۰

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

-

۰۵۱ - ۳۸۴۲ ۶۰۸۲

اورژانس
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
انکولوژی
شیمی درمانی
رادیوتراپی
جراحی مردان