پارس - اینفوسلامت
پارس
بيمارستان

visibility ۲۵۱

بازدید

هرمزگان - ابوموسي

بیمارستان پارس

۰۷۶ - ۳۵۶۲ ۳۶۰۱

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
داخلی