پارس - اینفوسلامت
پارس
بيمارستان

visibility ۱

بازدید

تهران - تهران

میدان ولی عصر - بلوار كشاورز

۰۲۱ - ۸۸۹۶۰۰۵۱-۹

زنان
بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
داخلی کبد و گوارش
جراحی کولون و رکتوم
زنان و زایمان
داخلی
سونوگرافی
شنوایی سنجی
گفتاردرمانی
آزمایشگاه
ماموگرافی
اطفال